Login
Register

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ประกันคุณภาพฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบสารสนเทศฯ

ติดต่อเรา

อ่านเพิ่มเติม...

ขอความกรุณาจัดส่งแบบประเมินตนเองบุคลากรสายสนุบสนุน [ภายในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559]

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ให้มีการประเมินตนเองบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นั้น กองกลางขอความกรุณาหน่วยงานต่างๆ จัดส่งที่สำนักงานกองกลาง ภายใน วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดส่งมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

Untitled Document