การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)   

Untitled Document