Login
Register

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ประกันคุณภาพฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบสารสนเทศฯ

ติดต่อเรา

อ่านเพิ่มเติม...

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2558

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2558 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = 3.846 ระดับมาก  ตามเอกสารผลการประเมินที่แนบมาพร้อมนี้

Untitled Document