ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรม "คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน"

ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00-16.00น. ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

Untitled Document