แจ้ง ! การย้ายสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานยานพาหนะ [17-06-2558]

:: สำนักงานยานพาหนะได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานจากโรงรถของมหาวิทยาลัยฯ มาที่่ ห้องสำนักงานกองกลาง ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) หรือโทร 1051 ::

Untitled Document