Login
Register

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ประกันคุณภาพฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบสารสนเทศฯ

ติดต่อเรา

อ่านเพิ่มเติม...

แจ้ง ! การย้ายสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานยานพาหนะ [17-06-2558]

:: สำนักงานยานพาหนะได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานจากโรงรถของมหาวิทยาลัยฯ มาที่่ ห้องสำนักงานกองกลาง ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) หรือโทร 1051 ::

Untitled Document