Login
Register

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ประกันคุณภาพฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบสารสนเทศฯ

ติดต่อเรา

อ่านเพิ่มเติม...

ขอความอนุเคราะห์ปรับเปลี่ยนปกคู่มือปฏิบัติงาน [เฉพาะหน่วยงานกองกลาง]

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำคู่มือเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอให้พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบปกคู่มือฯ ดังตัวอย่าง :: http://pco.kpru.ac.th/pco/doc/030458.pdf ::

Untitled Document