Login
Register

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ประกันคุณภาพฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบสารสนเทศฯ

ติดต่อเรา

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ"

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทองสุข มันตาทร ตำแหน่ง ประธานชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย

ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 - 16.40 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการทำงานและเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการ

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการบริการ


 

 

Untitled Document