Login
Register

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ประกันคุณภาพฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบสารสนเทศฯ

ติดต่อเรา

ประมวลภาพกิจกรรม
RSS
[13-06-2561] โครงการการป้องกันอัคคีภัย และบรรสาธารณภัยในสถานศึกษา
[13-06-2561] โครงการการป้องกันอัคคีภัย และบรรสาธารณภัยในสถานศึกษา (47)
[21-04-2561] โครงการจิตอาสาฯ ร่วมพัฒนา วัดและโรงเรียนในชุมชน
[21-04-2561] โครงการจิตอาสาฯ ร่วมพัฒนา วัดและโรงเรียนในชุมชน (50)
[26-03-2561] ประชุมการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสฯ
[26-03-2561] ประชุมการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสฯ (22)
[28-02-2561] โครงการศึกษาดูงานระบบคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาตน 2561
[28-02-2561] โครงการศึกษาดูงานระบบคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาตน 2561 (16)
[13-01-2561] สำนักงานอธิการบดี สวัสดีปีใหม่ 2561
[13-01-2561] สำนักงานอธิการบดี สวัสดีปีใหม่ 2561 (79)
[22-01-2561] ติดตามโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
[22-01-2561] ติดตามโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) (28)
[01-12-2560] โครงการการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง
[01-12-2560] โครงการการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง (63)
[23-11-2560] โครงการเรือนผักรั้ว ครัวพอเพียง 2561
[23-11-2560] โครงการเรือนผักรั้ว ครัวพอเพียง 2561 (26)
[20-10-2560] ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน รัชกาลที่ 9
[20-10-2560] ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน รัชกาลที่ 9 (19)
[16-10-2560] โครงการฝึกอบรมการจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างานฯ ครั้งที่ 2
[16-10-2560] โครงการฝึกอบรมการจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างานฯ ครั้งที่ 2 (16)
[30-09-2560] โกสุมสดุดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2560
[30-09-2560] โกสุมสดุดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2560 (63)
[29-09-2560] ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ
[29-09-2560] ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ (53)
[30-08-2560] โครงการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย ในสถานศึกษา
[30-08-2560] โครงการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย ในสถานศึกษา (12)
[07-08-2560] โครงการอนุรักษ์พลังงาน
[07-08-2560] โครงการอนุรักษ์พลังงาน "มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน" (31)
[01-08-2560] โครงการฝึกอบรมการจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างานฯ ครั้งที่ 1
[01-08-2560] โครงการฝึกอบรมการจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างานฯ ครั้งที่ 1 (14)
[28-07-2560] พิธีทำบุญตักบาตรข่าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 29 รูป ณ บริเวณริมสระปลาบึก เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10
[28-07-2560] พิธีทำบุญตักบาตรข่าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 29 รูป ณ บริเวณริมสระปลาบึก เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 (44)
[27-07-2560] โครงการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืช และมหาวิทยาลัยสะอาด
[27-07-2560] โครงการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืช และมหาวิทยาลัยสะอาด (20)
[26-07-2560] โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Green Office
[26-07-2560] โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Green Office (19)
[07-07-2560] โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา 2560
[07-07-2560] โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา 2560 (30)
[05-07-2560] กิจกรรมออกกำลังกาย [แอโรบิค] ตามแนวคิดนายกรัฐมนตรี
[05-07-2560] กิจกรรมออกกำลังกาย [แอโรบิค] ตามแนวคิดนายกรัฐมนตรี (52)
[18-06-2560] โครงการศึกษาดูงานฯ ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง
[18-06-2560] โครงการศึกษาดูงานฯ ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง (29)
[26-04-2559] การเขียนโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณบูรณาการตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2561
[26-04-2559] การเขียนโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณบูรณาการตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2561 (33)
[20-02-2560] โครงการแสดงเจตจำนง การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
[20-02-2560] โครงการแสดงเจตจำนง การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (27)
[17-02-2560] ตักบาตรข้าวสุก อาหารคาวหวาน (โครงการอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 30 รูป)
[17-02-2560] ตักบาตรข้าวสุก อาหารคาวหวาน (โครงการอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 30 รูป) (18)
[14-02-2560] โครงการอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 30 รูป
[14-02-2560] โครงการอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 30 รูป (51)
[20-01-2560] นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13
[20-01-2560] นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13  (25)
[28-12-2559] โครงการเรือนผักรั้ว ครัวพอเพียง 2560
[28-12-2559] โครงการเรือนผักรั้ว ครัวพอเพียง 2560 (25)
[09-11-2559] การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2559
[09-11-2559] การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2559  (23)
[05-11-2559] มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับ ชุมชนวัดวังยาง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
[05-11-2559] มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับ ชุมชนวัดวังยาง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน (27)
[18-10-2559] กิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช
[18-10-2559] กิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช (33)
[29-09-2559] โกสุมสดุดี ศรีสักทอง 2559
[29-09-2559] โกสุมสดุดี ศรีสักทอง 2559 (103)
[29-09-2559] ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
[29-09-2559] ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย (25)
[12-09-2559] โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน Service Mind
[12-09-2559] โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน Service Mind (91)
[07-09-2559] โครงการการจัดการความรู้ KM ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
[07-09-2559] โครงการการจัดการความรู้ KM ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (93)
[03-09-2559] การเผชิญเหตุอัคคีภัยในสถานศึกษา
[03-09-2559] การเผชิญเหตุอัคคีภัยในสถานศึกษา (126)
[18-08-2559] นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พบสำนักงานอธิการบดี
[18-08-2559] นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พบสำนักงานอธิการบดี (22)
[17-08-2559] โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้
[17-08-2559] โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ (48)
[27-07-2559] โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 2559
[27-07-2559] โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 2559 (36)
[13-07-2559] โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา 2559
[13-07-2559] โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา 2559 (38)
[29-06-2559] โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
[29-06-2559] โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (47)
[24-06-2559] โครงการลดใช้พลังงาน การให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัย และบรรสาธารณภัยในสถานศึกษา
[24-06-2559] โครงการลดใช้พลังงาน การให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัย และบรรสาธารณภัยในสถานศึกษา (69)
[19-05-2559] โครงการนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 2559
[19-05-2559] โครงการนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 2559 (63)
[04-04-2559] คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
[04-04-2559] คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (23)
[01-04-2559] กิจกรรม KPRU Cleaning Day คืนความสะอาดสู่ราชภัฏ
[01-04-2559] กิจกรรม KPRU Cleaning Day คืนความสะอาดสู่ราชภัฏ (71)
[23-03-2559] โครงการอบรมการวิเคราะห์และประเมินค่างานในการกำหนดระดับตำแหน่ง ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
[23-03-2559] โครงการอบรมการวิเคราะห์และประเมินค่างานในการกำหนดระดับตำแหน่ง ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (34)
[21-02-2559] โครงการศึกษาดูงานระบบคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาตน 2559
[21-02-2559] โครงการศึกษาดูงานระบบคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาตน 2559 (25)
[03-02-2559] โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทุกระดับ (7 New QC Tools)
[03-02-2559] โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทุกระดับ (7 New QC Tools) (40)
[28-01-2559] ราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
[28-01-2559] ราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12 (23)
[18-01-2559] งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ (กีฬาฮาเฮ) 2559
[18-01-2559] งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ (กีฬาฮาเฮ) 2559  (56)
[22-12-2558] โครงการ“แปลงสาธิต ผักรั้ว ครั้วพอเพียง”
[22-12-2558] โครงการ“แปลงสาธิต ผักรั้ว ครั้วพอเพียง” (77)
[21-12-2558] คณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
[21-12-2558] คณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (39)
[11-12-2558] Bike For Dad : KPRU
[11-12-2558] Bike For Dad : KPRU (34)
[30-09-2558] งานเกษียณอายุราชการ 2558
[30-09-2558] งานเกษียณอายุราชการ 2558 (12)
[29-09-2558] วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ 29 กันายน 2558
[29-09-2558] วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ 29 กันายน 2558 (104)
[10-08-2558] โครงการลดใช้พลังงาน การป้องกันอัคคีภัย และบรรเทาสาธารณภัย
[10-08-2558] โครงการลดใช้พลังงาน การป้องกันอัคคีภัย และบรรเทาสาธารณภัย (68)
[25-08-2558] โครงการวิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานหลักและการวิเคราะห์ค่างานระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ”
[25-08-2558] โครงการวิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานหลักและการวิเคราะห์ค่างานระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ” (65)
[07-08-2558] โครงการ“ล้านกล้า มหามงคลเฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
[07-08-2558] โครงการ“ล้านกล้า มหามงคลเฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (31)
[24-07-2558] โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา 2558
[24-07-2558] โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา 2558 (16)
[30-06-2558] โครงการนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 2558
[30-06-2558] โครงการนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 2558 (26)
[23-06-2558] โครงการ
[23-06-2558] โครงการ "เรือนผักรั้ว ครัวพอเพียง" (71)
[08-06-2558] ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
[08-06-2558] ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (25)
[14-03-2558] ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ
[14-03-2558] ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ (63)
[14-07-2558] โครงการการเสริมสร้างจริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน
[14-07-2558] โครงการการเสริมสร้างจริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (13)
Untitled Document