Login
Register

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ประกันคุณภาพฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบสารสนเทศฯ

ติดต่อเรา

การร้องเรียน/ร้องทุกข์

m16   m17

 

ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 

ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์ (สายตรงอธิการบดี)

http://www.kpru.ac.th/th/mailto-president/contact.php

Untitled Document