Login
Register

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ประกันคุณภาพฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบสารสนเทศฯ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานเลขานุการ
3

 

11

 

22   33

 

 


หน้าที่และความรับผิดชอบของงานเลขานุการ

งานธุรการ
• งานร่าง/งานจัดพิมพ์หนังสือ 
• งานรับข้อมูลทางโทรศัพท์ 
• งานการเบิกวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์และการขออนุญาตใช้รถยนต์ของสถาบัน ในส่วนของผู้บริหารสถาบัน (คณะกรรมการอำนวยการ) 
• รับ – ส่งหนังสือราชการทั้งจากหน่วยงานภายนอกและภายใน

งานสารบรรณ
• งานรับหนังสือ/การจัดเก็บ 
• งานส่งหนังสือและการจัดเก็บ 
• งานเคลื่อนย้าย เก็บรักษา การบรรจุหีบห่อและการส่งมอบ 
• งานจัดเก็บ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องของอธิการบดีและรองอธิการบดี

งานเลขานุการ
• งานประชุม 
• งานเฉพาะกิจ 
• การดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
• ติดต่อประสาสานงานบุคคล/หน่วยงานภายในและภายนอก 
• งานนัดหมาย 
• งานอำนวยความสะดวก 
• งานจัดหาจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล 
• การปฏิบัติงานแทนอธิการบดีในการเข้าพบบุคคล 
• จัดทำโครงการ 
• ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานหรือโครงการ 
• งานการลงนาม


 

 

Untitled Document