Login
Register

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ประกันคุณภาพฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบสารสนเทศฯ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
7

 

55

 

11   22   66

 

 


  

 ปรัญชา : "สร้างศักยภาพบุคลากรในเชิงบูรณาการ สร้างสรรค์ทีมงาน   เพื่อประสิทธิภาพของงานประชาสัมพันธ์"

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจให้การสนับสนุนฝ่ายบริหารในด้านการเผยแพร่ข่าวสาร สร้างทัศนคติที่ดี ปฎิบัติภารกิจและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็นหน่วยย่อย 3 หน่วยงาน ดังนี้ • หน่วยข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ • หน่วยผลิตสื่อ • หน่วยธุรการและบริการ" 

งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ในความรับผิดชอบด้านต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ 
1. หน่วยข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
2. หน่วยผลิตสื่อ  
3. หน่วยธุรการและบริการ


 

Untitled Document