Login
Register

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ประกันคุณภาพฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบสารสนเทศฯ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานพัสดุ
5

 

11

 

22   33   44

 

55   66   88

 

 

ปรัชญา :"เต็มใจให้บริการ ปฏิบัติตามระเบียบ"

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานพัสดุ
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะ ฯลฯ และรวมถึงการจัดซื้อ/จ้าง จัดทำทะเบียนและบัญชีควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ เบิกจ่าย โอนเก็บรักษาวัสดุครุภัณฑ์ จำหน่ายบัญชีเมื่อวัสดุครุภัณฑ์นั้นหมดสภาพ ตลอดจนจัดทำรายงาน และตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ประจำปี 


::เข้าสู่เว็บไซต์ งานพัสดุ:: 

 

Untitled Document