Login
Register

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ประกันคุณภาพฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบสารสนเทศฯ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
6

 

11

 

22   33   88

 

 12

 

 77   66

  


 ปรัชญา :บริการด้วยใจ  ใส่ใจทุกขั้นตอน  

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  อาทิเช่น  การจัดการระบบงานสรรหา  และการสอบบรรจุแต่งตั้ง  โอนย้าย  การเลื่อนเงินเดือน  การเลื่อนตำแหน่ง  การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการและพนักงาน  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  การพิจารณาดำเนินการทางวินัย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง  การลาศึกษาต่อ  สัญญาจ้าง  สัญญาทุนการศึกษา  การบริหารจัดการบ้านพักและหอพักบุคลากร  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  หนังสือรับรอง  การดำเนินเรื่องการขอบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน  การแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เก็บรักษา  และบริหารเกี่ยวกับประวัติของบุคลากร  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงาน  และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


 ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) : นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์

ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) : MISS KHANUENGNIT SANKAPONG 

เบอร์ภายใน : 1103

 

หน้าที่ที่ปฏิบัติ 

1.  งานประชุม อาทิเช่น งานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย, งานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ฯ, งานประชุมคณะกรรมการพิจารณาบ้านพักราชการ, งานประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  งานประชุมกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ฯลฯ  ซึ่งมีรายละเอียดงานดังนี้ 

1)  จัดทำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม 

2)  การประสานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม 

3)  จัดเอกสารการประชุม 

4)  บันทึกการประชุม 

5)  พิมพ์รายงานการประชุม 

6)  จัดส่งรายงานการประชุมให้กับคณะกรรมการต่าง 

2.  งานประชาสัมพันธ์ 

1)  นำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่าน เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย 

2)  จัดเอกสารเพื่อเผยแพร่ข่าวสารทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

3)  ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการประชาสัมพันธ์  ข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

3.  งานพัสดุ 

1)  ประสานงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

2)  จัดทำทะเบียนวัสดุ คุมพัสดุ และรายงานการเบิกจ่ายวัสดุ พัสดุ 

3)  ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุ พัสดุ ของหน่วยงาน

4.  งานการเงิน  (เบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน)

1)  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนให้กับอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง  งบรายได้และงบประมาณแผ่นดิน 

2)  ดำเนินการเบิกเงินเดือนให้กับลูกจ้างชั่วคราว (งานสนับสนุน)  รายได้และงบประมาณแผ่นดิน 

3)  ดำเนินการเบิกเงินให้แก่ลูกจ้างรายวัน

4)  ดำเนินการเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการในการประชุมต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 

5)  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. งานงบประมาณ 

1)  ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณด้านบุคลากร งบอุดหนุน  งบดำเนินงาน 

2)  ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่าย 

3)  ดำเนินการควบคุม ดูแล และกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 

4)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการของ  หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 

6.  งานรายงานผลการดำเนินงาน 

1)  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 

2)  จัดทำรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานประจำปี 

7.  งานด้านการประกันคุณภาพ ก.พ.ร./ สมศ./ สกอ.และรวบรวมข้อมูลให้หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย 

8.  งานทะเบียนประวัติ 

1)  การจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรทุกประเภท 

2)  การดำเนินเรื่องการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ 

3)  การดำเนินการขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด 

4)  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

5)  การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาน  ประจำปี 

6)  การมอบประกาศนียบัตรและเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

7)  การรับ - จ่าย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

8)  การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

9. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ

10.  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็น พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว

11.  ดำเนินการให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 

12.  การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการประจำปี

13.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) นางสาวมุกดา  สุวรรณธนิกา

ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ)  : MISS MOOKDA SUWANTANIKA

เบอร์ภายใน : 1102

 

หน้าที่ที่ปฏิบัติ 

1. การดำเนินงานการขอตำแหน่งทางวิชาการ

2.  การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารงานบุคคล

3. ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

4.  งานประกันคุณภาพการศึกษา

5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย):นางสาวกรรณิกา  อินแผลง

ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) : MISS KANNIKA INPLANG

เบอร์ภายใน:1101

 

หน้าที่ที่ปฏิบัติ 

1.   การเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

2.  การเลื่อนขั้นเงินเดือนของลูกจ้างประจำ

3.  การแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

4.  การเกษียณอายุราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ

5.  การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ

6.  การลาออกจากราชการของข้าราชการ และของบุคลากร

7.  บำเหน็จตกทดของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

8.  งานทะเบียนประวัติ

9. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ

10.  การทำหนังสือรับรองเงินเดือน/รับรองตำแหน่ง/รับรองการทำงาน

11.  การลาทุกประเภทในระบบ E-Personal

12.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย


 

 

 

Untitled Document