Login
Register

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ประกันคุณภาพฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบสารสนเทศฯ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานงานธุรการ
2

 

11

 

22   33   44

 


 หน้าที่และความรับผิดชอบของงานธุรการ

1. ลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือราชการ ทั้งหนังสือราชการภายนอก และหนังสือราชการภายใน 
2. แจ้งคำสั่ง หนังสือราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตามที่ผู้บริหารสั่งการไว้ในหนังสือ 
3. บันทึกเสนอความเห็นในหนังสือราชการ เพื่อนำเสนอผู้บริหารตามสายงาน 
4. จัดทำหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ ของมหาวิทยาลัยฯ 
5. จัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
6. จัดเก็บเอกสาร โดยแบ่งหมวดหมู่การจัดเก็บตามคู่มือการจัดเก็บเอกสารของงานธุรการ 
7. บริการข้อมูลและเอกสารให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และผู้มาติดต่อสอบถาม 
8. ให้ยืมและทำลายหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ะ.ศ. 2526 
9. นำจดหมายของมหาวิทยาลัย รวบรวมนำส่งไปรณีย์ทุกวัน 
10. ดำเนินการทำเรื่องขอเบิกจ่ายค่าฝากส่งไปรษณีย์เป็นรายเดือน 
11. ดำเนินการทำเรื่องขอเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของมหาวิทยาลัย (รายเดือน) 
12. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานธุรการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
13. จัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ประจำงานธุรการ, สำนักงานอธิการบดี 
14. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนคณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ นักการภารโรง เพื่อทราบและขอความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ 
15. ตรวจทายหนังสือส่งออกของคระ / สำนัก / มหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอผู้บริหารลงนาม 
16. สำเนาเอกสารต่าง ๆ เพื่อแจ้งคณาจารย์ทราบ 
17. ประสานเรื่องการขอใช้รถของมหาวิทยาลัย 
18. จัดทำแบบฟอร์มภาระงานของเจ้าหน้าที่ นักการภารโรง และติดตามทวงถาม การรายงานผล จัดทำรายงานการใช้อาคารนอกเวลาราชการ
การประสานงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในระดับคณะ / มหาวิทยาลัย / สำนัก


 

 

Untitled Document