Login
Register

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ประกันคุณภาพฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบสารสนเทศฯ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
1

 

1111

 

222

 

33   44

 

11

 

1113

 

33   111   22
         
44   55   66
         
77   88    


 หน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานกองกลาง

 

ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) : นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) : MISS.Utomporn Sonbunkurd
เบอร์ภายใน : 1051

หน้าที่ที่ปฏิบัติ 

1.งานหนังสือราชการภายใน-ภายนอก กองกลาง
2.จัดทำหนังสือแจ้งเวียนเรื่องต่าง ๆ
3.จัดทำแผนงาน/โครงการงบประมาณบกศ.ของสำนักงานกองกลาง ค่าวัสดุ และโครงการภาพรวมที่เกี่ยวข้อง
4.ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของกองกลาง 7 โครงการ ไม่รวมโครงการวัสดุของหน่วยงานย่อยและโครงการทีมหาวิทยาลัยฯมอบหมาย
5.ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของกองกลาง
6.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกองกลาง /มหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย
7.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานติดตามผู้บริหาร
8.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและระดับสำนักงาน
9.จัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR กองกลาง
10.จัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับมหาวิทยาลัย
11.จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในรอบ 6/12 เดือน กองกลาง
12.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ปีละ 2 ครั้ง
13.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและบุคลากรของกองกลาง
14.ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกองกลางและสำนักงาน จัดส่งงานพัสดุบันทึกข้อมูลซื้อ-จ้างตามระบบ
15.จัดทำรายงานประจำปี  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี
16.งานประกันคุณภาพการศึกษา กองกลาง และสำนักงานอธิการบดี
17.งานวิจัยสถาบัน
18. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย (คู่มือปฏิบัติงาน,วิเคราะห์ค่างาน)
19. ร่วมจัดทำแผนการจัดการความรู้ระดับสำนัก
20. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย เช่น การมีส่วนร่วมในการช่วยงานในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
21. ดำเนินโครงการนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน


 

ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) : นายอธิวัฒน์ ศรีพุก
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) : Mr.Athiwat Sreepuk 
เบอร์ภายใน : 1051

 

หน้าที่ที่ปฏิบัติ 

1.ซ่อมแซม  แก้ไขปัญหาของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในหน่วยงานในแต่ละกองภายในสำนักงานอธิการบดี
2.ให้คำปรึกษาและตอบคำถามปัญหาในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ให้กับผู้ใช้งานภายในหน่วยงาน
3.จัดทำ ปรับปรุงพัฒนา เผยแพร่อัพเดทข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี (http://pco.kpru.ac.th)
4.ซ่อมเครื่องให้บริการแม่ข่ายเครื่องระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็คทรอนิกส์
5.ดูแลตรวจสอบสถานะการทำงานของเครือข่ายครื่องระบบจัดเก็บ เอกสารอิเล็คทรอนิกส์ระหว่างธุรการ กองกลาง กับหน่วยงาน คณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง
6.ตรวจสอบความพร้อมในทำงานของเครื่องแม่ข่าย ระบบเว็บไซต์สารสนเทศสำนักงานอธิการบดี
7.ซ่อมเครื่องแสกนลายนิ้วมือลูกจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
8.ตรวจสอบการทำงานและความพร้อมในการให้บริการ ของระบบแสกนลายนิ้วมือลูกจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ
9.ติดตั้งคอมพิวเตอร์ และดูแลงานประกวดราคาทางอิเล็คทรอนิกส์ (E -Ocetion)
10.ควบคุมและดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องประชุมสภาฯ /ชั้น 9 และห้องประชุมชั้น 4
11.จัดทำสารสำนักงานอธิการบดี
12.ติดตามรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 8
13.ดูแล ตรวจสอบ เครื่องช่วยสอน อาคาร 12 และ อาคาร 14
14.ดำเนินการจัดโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
15.จัดทำงานวิจัยสถาบัน
16.ดูแล ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดของมหาวิทยาลัย


ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) : นางสาวผ่องศรี เทพน้อย
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) : MISS.Phongsri Thepnoi 
เบอร์ภายใน : 1052

 

หน้าที่ที่ปฏิบัติ 

 

1.งานสารบรรณหนังสือราชการภายใน-ภายนอก กองกลาง / สำนักงานอธิการบดี
2.โครงการปลูกผักสวนครัว
3.โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
4.โครงการระบบสาธารณูปโภค
5.การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการราชการของสำนักงานอธิการบดี
6.การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
7.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนสำนักงานอธิการบดี (กพร)
8.จัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR สำนักงานอธิการบดี ตัวชี้วัดที่  3 / 6 /9/12 (สมศ)
9.จัดทำรายงานประจำปี สำนักงานอธิการบดี
10.จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินโครงการงบประมาณ รอบ 3 / 6 / 9/12 เดือน
11.จัดทำรายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานอธิการบดีและระดับมหาวิทยาลัย
12.จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในรอบ 6 / 12 เดือน สนอ.
13.บันทึกข้อมูลโครงการตัดยอดในระบบบัญชี 3 มิติ(กง.2 - กง.3)
14.จัดทำระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
15.งานวิจัยสถาบัน
16.งานไปรษณีย์ (จ.- ศ. (15.30 - 16.00 น.) ส. ( 11.00 - 12.00 น.)
17.ประสานงานโครงการอาคารน้ำเพชร 2 และหอพักราชาวดี
18.ช่วยงานโครงการต่าง ๆ ของ สนอ.และกองกลาง รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายทางมหาวิทยาลัยฯ


 

Untitled Document