Login
Register

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ประกันคุณภาพฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบสารสนเทศฯ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
9

 

88

 

11   22   33

 

44   55   66

 

 

 


ปรัชญา : "บริการดี ฝีมือเยี่ยม เปลี่ยมคุณธรรม อนุรักษ์พลังงานตามแนวทางมหาวิทยาลัย"

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน

 

ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) : นายกิตติ    นุชเทียน
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) : Kitti   Nuchtain
โทรภายใน : 1190

 

หน้าที่ที่ปฏิบัติ

1. งานเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วย

1. ให้บริการตามใบขอรับบริการ

2. ตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำเย็น

3. บำรุงรักษาเครื่องปรบอากาศประจำปี โดยมีรายการดังนี้

                   -  ทำความสะอาดฟิลเตอร์

                   -  เช็คความดันน้ำยา

                   -  เช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์

                   -  ตรวจเช็คความผิดปกติของเครื่อง

                   -  ล้างทำความสะอาดเครื่องระบายความร้อน ( Condensing Unit)

2. งานด้านลิฟต์โดยสาร ประกอบด้วย

1. ประสานงานกับช่างซ่อมบำรุงลิฟต์จากบริษัทผู้รับจ้างจากภายนอกที่เข้ามาทำการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำเดือน

2. กรณีลิฟต์โดยสารเกิดการขัดข้อง และได้รับแจ้งจากผู้ดูแลประจำอาคาร จะดำเนินการเข้าตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้จะดำเนินการประสานงานกับบริษัทผู้รับจ้างที่ดูแลบำรุงรักษา

3. ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำเดือน โดยประสานงานเมื่อช่างจากบริษัทผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการบำรุงรักษาประจำเดือน

4. บันทึกรายการขัดข้อง และการแก้ไขตลอดจนการซ่อมบำรุง และรายการบำรุงรักษาประจำเดือนของลิฟต์แต่ละตัวและจัดทำเป็นรายงานต่อหัวหน้างานเป็นประจำทุกเดือน

3. งานโทรศัพท์ภายใน ประกอบด้วย

1. ให้บริการตามใบขอรับบริการ

2. สำรวจจำนวนจุดติดตั้ง สภาพการใช้งาน เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  เพื่อสะดวกต่อการซ่อมบำรุง และตรวจสอบ

3. เพิ่มจุดบริการโทรศัพท์สาธารณะภายในสถาบัน  โดยประสานความร่วมมือกับองค์การโทรศัพท์  และหน่วยงานเอกชน ที่สามารถให้บริการได้


 

ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) : นางสาวบวรลักษณ์   แสงกล้า
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) : BorwornlaK  Sangkla
โทรภายใน : 1190

 

 

หน้าที่ที่ปฏิบัติ

1. งานด้านการอนุรักษ์การพลังงานระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

1. เป็นผู้รับผิดชอบอาคารด้านพลังงานอาวุโส(ผอส.) และเป็นผู้รับผิดชอบอาคารด้านพลังงานสามัญ (ผชอ.) ของมหาวิทยาลัยฯ

2. การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นปัจจุบัน

3. การรายงานผลการใช้พลังงานภาคราชการ สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ผ่านเว็บไซต์ http://www.e-report.energy.go.th ทุกเดือน

4. การจัดทำรายงานการจัดการพลังงานระดับมหาวิทยาลัยฯ ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รายงานอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานทุกปี

5. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของสำนักงานอธิการบดี และ ดำเนินงานด้านการรายงานผลการปฏิบัติราชการรายปีงบประมาณ (ก.พ.ร.) ด้านการประหยัดพลังงาน

6. การดำเนินงานด้านการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานระดับมหาวิทยาลัย

7. การดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยฯ ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

8. การเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม ด้านพลังงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. งานด้านระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบลิฟต์โดยสาร ระบบโทรศัพท์ภายใน  เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

1. รับเรื่องการแจ้งขอใช้บริการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ

2. แจกใบงานขอใช้บริการให้แต่ละหน่วยงานภายในนำไปปฏิบัติ

3. ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามใบขอใช้บริการ

4. จัดเก็บและบันทึกการขอใช้บริการของหน่วยงาน

5. ประสานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

6. เป็นกรรมการควบคุมงาน กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ

8. ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบลิฟต์โดยสาร ระบบโทรศัพท์ภายใน  เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

3. งานด้านงานธุรการ พัสดุ      

1. งานสารบรรณ

1) งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ

2) งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ

3) งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ

4) งานเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือราชการ

5) งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ

6) นำแฟ้มเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง

7) งานค้นหาเอกสารต่าง ๆ ให้กับงานต่าง ๆ ในฝ่าย

8) งานเดินหนังสือ

9) งานประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. งานเอกสารการพิมพ์

1) การพิมพ์หนังสือราชการ

2) การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ

3) การทำสำเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา

4) การเรียบเรียง และจัดทำรูปเล่ม

5) การจัดพิมพ์ร่างคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

3. งานประชาสัมพันธ์

1) การนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

2) การจัดทำเอกสาร วารสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก

3) การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการประชาสัมพันธ์

4. งานพัสดุ

1) งานทะเบียนคุมพัสดุ และรายงานการเบิกจ่ายพัสดุ

2) งานเบิกจ่ายพัสดุ

3) งานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์

4) งานกำหนดคุณสมบัติวัสดุครุภัณฑ์

5) เป็นกรรมการตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์

 

4. งานประกันคุณภาพ

1. รับผิดชอบงานประกันคุณภาพระดับสำนักงานอธิการบดี คือ ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

2. รับผิดชอบงานประกันคุณภาพระดับสำนักงานอธิการบดี คือ ตัวบ่งชี้ 7.4 การบริหารความเสี่ยง

3. รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ (ก.พ.ร.) ระดับมหาวิทยาลัยฯ

4. รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการควบคุมตรวจสอบภายในระดับหน่วยงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน (แบบ ปย., แบบ RM1-7)


 

ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) : นายมนตรี  ประชุม
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) : Montree Prachum
โทรภายใน : 1190

 

หน้าที่ที่ปฏิบัติ

1. งานด้านไฟฟ้า ประกอบด้วย

 

1.1 ไฟฟ้าภายในอาคาร

- ให้บริการตามใบขอรับบริการ

- ติดตั้งระบบไฟฟ้า เช่น ระบบแสงสว่าง เต้ารับ พัดลม ฯลฯ

- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เช่น ระบบแสงสว่าง เต้ารับ พัดลม ฯลฯ

- เช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าที่ตู้ควบคุมใหญ่ประจำแต่ละอาคาร

- บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า เช่น ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทุก 2 เดือน

- จดบันทึกผลการใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละอาคารและบ้านพักตามที่ได้ติดตั้งมาตรวัดไว้ทุกเดือนพร้อมนำส่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยใช้การได้ดี

- งานซ่อมบำรุง

1.2 ไฟฟ้าภายนอกอาคาร

- ดูแลระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ

- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ

- ตัดเถาวัลย์หรือกิ่งไม้ที่ขึ้นติดกับสายไฟฟ้า

- จัดระเบียบสายไฟฟ้าให้มีระเบียบ

- งานซ่อมบำรุงระบบแสงสว่างภายนอกอาคาร

- ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในกรณีระบบส่งจ่ายมีปัญหา และในกรณีที่ต้องการพัฒนาระบบ  ที่ต้องอาศัยหน่วยงานที่เชี่ยวชาญ

1.3 ควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารภายในมหาวิทยาลัย

1.4 ออกแบบระบบไฟฟ้าภายในและนอกอาคารภายในมหาวิทยาลัย


ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) : นายกิตติวัฒน์  ขำทอง
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) : Kittiwat Khamthong
โทรภายใน : 1190

 

 หน้าที่ที่ปฏิบัติ

1. งานเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วย

 

1. ให้บริการตามใบขอรับบริการ

2. ตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำเย็น

3. บำรุงรักษาเครื่องปรบอากาศประจำปี โดยมีรายการดังนี้

                   -  ทำความสะอาดฟิลเตอร์

                   -  เช็คความดันน้ำยา

                   -  เช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์

                   -  ตรวจเช็คความผิดปกติของเครื่อง

                   -  ล้างทำความสะอาดเครื่องระบายความร้อน ( Condensing Unit)

2. งานด้านลิฟต์โดยสาร ประกอบด้วย

1. ประสานงานกับช่างซ่อมบำรุงลิฟต์จากบริษัทผู้รับจ้างจากภายนอกที่เข้ามาทำการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำเดือน

2. กรณีลิฟต์โดยสารเกิดการขัดข้อง และได้รับแจ้งจากผู้ดูแลประจำอาคาร จะดำเนินการเข้าตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้จะดำเนินการประสานงานกับบริษัทผู้รับจ้างที่ดูแลบำรุงรักษา

3. ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำเดือน โดยประสานงานเมื่อช่างจากบริษัทผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการบำรุงรักษาประจำเดือน

4. บันทึกรายการขัดข้อง และการแก้ไขตลอดจนการซ่อมบำรุง และรายการบำรุงรักษาประจำเดือนของลิฟต์แต่ละตัวและจัดทำเป็นรายงานต่อหัวหน้างานเป็นประจำทุกเดือน

3. งานโทรศัพท์ภายใน ประกอบด้วย

1. ให้บริการตามใบขอรับบริการ

2. สำรวจจำนวนจุดติดตั้ง สภาพการใช้งาน เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  เพื่อสะดวกต่อการซ่อมบำรุง และตรวจสอบ

3. เพิ่มจุดบริการโทรศัพท์สาธารณะภายในสถาบัน  โดยประสานความร่วมมือกับองค์การโทรศัพท์  และหน่วยงานเอกชน ที่สามารถให้บริการได้


 

ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) : นายจตุรงค์   สีม่วง
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) : Jaturong  Seemoung
โทรภายใน : 1190

 

หน้าที่ที่ปฏิบัติ

1. งานเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วย

1. ให้บริการตามใบขอรับบริการ

2. ตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำเย็น

3. บำรุงรักษาเครื่องปรบอากาศประจำปี โดยมีรายการดังนี้

                   -  ทำความสะอาดฟิลเตอร์

                   -  เช็คความดันน้ำยา

                   -  เช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์

                   -  ตรวจเช็คความผิดปกติของเครื่อง

                   -  ล้างทำความสะอาดเครื่องระบายความร้อน ( Condensing Unit)

2. งานเครื่องเสียง ประกอบด้วย

การตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ เมื่อเกิดการชำรุดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  โดยรับผิดชอบงานในสถานที่ดังต่อไปนี้

1. ควบคุมการใช้เครื่องเสียงอาคารทีปังกรรัศมีโชติ และอาคารรัตนอาภา อาคารโรงอาหาร

2. งานเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ

3. รถเครื่องเสียงเคลื่อนที่

4. ติดตั้งและดูแลระบบเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัย

3. งานโทรศัพท์ภายใน ประกอบด้วย

1. ให้บริการตามใบขอรับบริการ

2. สำรวจจำนวนจุดติดตั้ง สภาพการใช้งาน เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  เพื่อสะดวกต่อการซ่อมบำรุง และตรวจสอบ

3. เพิ่มจุดบริการโทรศัพท์สาธารณะภายในสถาบัน  โดยประสานความร่วมมือกับองค์การโทรศัพท์  และหน่วยงานเอกชน ที่สามารถให้บริการได้


ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) : นายสุวิทย์  เหล่าสี
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) : Suwit  Lawsee
โทรภายใน : 1190

 

หน้าที่ที่ปฏิบัติ

1. งานด้านไฟฟ้า ประกอบด้วย

 

1.1 ไฟฟ้าภายในอาคาร

- ให้บริการตามใบขอรับบริการ

- ติดตั้งระบบไฟฟ้า เช่น ระบบแสงสว่าง เต้ารับ พัดลม ฯลฯ

- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เช่น ระบบแสงสว่าง เต้ารับ พัดลม ฯลฯ

- เช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าที่ตู้ควบคุมใหญ่ประจำแต่ละอาคาร

- บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า เช่น ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทุก 2 เดือน

- จดบันทึกผลการใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละอาคารและบ้านพักตามที่ได้ติดตั้งมาตรวัดไว้ทุกเดือนพร้อมนำส่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยใช้การได้ดี

- งานซ่อมบำรุง

1.2 ไฟฟ้าภายนอกอาคาร

- ดูแลระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ

- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ

- ตัดเถาวัลย์หรือกิ่งไม้ที่ขึ้นติดกับสายไฟฟ้า

 - จัดระเบียบสายไฟฟ้าให้มีระเบียบ

- งานซ่อมบำรุงระบบแสงสว่างภายนอกอาคาร

- ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในกรณีระบบส่งจ่ายมีปัญหา และในกรณีที่ต้องการพัฒนาระบบ  ที่ต้องอาศัยหน่วยงานที่เชี่ยวชาญ

1.3 ควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารภายในมหาวิทยาลัย

1.4 ออกแบบระบบไฟฟ้าภายในและนอกอาคารภายในมหาวิทยาลัย

2. งานเครื่องเสียง ประกอบด้วย

การตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ เมื่อเกิดการชำรุดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  โดยรับผิดชอบงานในสถานที่ดังต่อไปนี้

1. ควบคุมการใช้เครื่องเสียงอาคารทีปังกรรัศมีโชติ และอาคารรัตนอาภา อาคารโรงอาหาร

2. งานเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ

3. รถเครื่องเสียงเคลื่อนที่

4. ติดตั้งและดูแลระบบเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัย


ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) : นายธนารัตน์  ทองดี
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) : Tanarat Thongdee
โทรภายใน : 1190

 

หน้าที่ที่ปฏิบัติ

1. งานด้านไฟฟ้า ประกอบด้วย

 

1.1 ไฟฟ้าภายในอาคาร

- ให้บริการตามใบขอรับบริการ

- ติดตั้งระบบไฟฟ้า เช่น ระบบแสงสว่าง เต้ารับ พัดลม ฯลฯ

- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เช่น ระบบแสงสว่าง เต้ารับ พัดลม ฯลฯ

- เช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าที่ตู้ควบคุมใหญ่ประจำแต่ละอาคาร

- บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า เช่น ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทุก 2 เดือน

- จดบันทึกผลการใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละอาคารและบ้านพักตามที่ได้ติดตั้งมาตรวัดไว้ทุกเดือนพร้อมนำส่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยใช้การได้ดี

- งานซ่อมบำรุง

1.2 ไฟฟ้าภายนอกอาคาร

- ดูแลระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ

- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ

- ตัดเถาวัลย์หรือกิ่งไม้ที่ขึ้นติดกับสายไฟฟ้า

- จัดระเบียบสายไฟฟ้าให้มีระเบียบ

- งานซ่อมบำรุงระบบแสงสว่างภายนอกอาคาร

- ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในกรณีระบบส่งจ่ายมีปัญหา และในกรณีที่ต้องการพัฒนาระบบ  ที่ต้องอาศัยหน่วยงานที่เชี่ยวชาญ

1.3 ควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารภายในมหาวิทยาลัย

1.4 ออกแบบระบบไฟฟ้าภายในและนอกอาคารภายในมหาวิทยาลัย

2. งานเครื่องเสียง ประกอบด้วย

การตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ เมื่อเกิดการชำรุดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  โดยรับผิดชอบงานในสถานที่ดังต่อไปนี้

1. ควบคุมการใช้เครื่องเสียงอาคารทีปังกรรัศมีโชติ และอาคารรัตนอาภา อาคารโรงอาหาร

2. งานเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ

3. รถเครื่องเสียงเคลื่อนที่

4. ติดตั้งและดูแลระบบเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัย 

 

Untitled Document