Login
Register

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ประกันคุณภาพฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบสารสนเทศฯ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานอาคารสถานที่
8

 

11

 

22   33   44

 

55   66   77

 

88   99   1010

 


ปรัชญา : “งานอาคารสถานที่ มุ่งมั่นพัฒนา ให้บริการด้วยจิตบริการ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนร่วมเป็นสำคัญ”

หน้าที่ความรับผิดชอบงานของงานอาคารสถานที่

  1. งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่ดูแลความสะอาด และปิด-เปิดอาคารเรียนต่างๆ และตรวจสอบการทำงานทั่วไปของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

  2. งานธุรการ มีหน้าที่พิมพ์งานเอกสารที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ รับ-ส่งเอกสารเข้า-ออกของอาคารสถานที่ จัดเก็บเอกสารทุกชนิดที่มหาวิทยาลัยฯ มอบให้ฝ่ายอาคารเป็นผู้รับผิดชอบ ประสานงานกับผู้ขอใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน งานธุรการ

  3. งานพัสดุ มีหน้าที่เบิกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์ในการซ่อมแซมให้กับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจเช็คนับวัสดุ-ครุภัณฑ์ คงเหลือและทำบัญชี ทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ ตามที่หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่  สั่งเบิกจ่ายวัสดุของฝ่ายอาคารสถานที่ ให้กับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามใบสั่งงานและในงานที่ต้องปฏิบัติ

  4. งานภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมดูแลดำเนินการออกแบบเขียนแบบและประมาณการการก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดพื้นที่บริเวณภายนอกอาคาร ให้มีความสวยงามและปราศจากมลพิษ

  5. งานซ่อมบำรุงรักษา มีหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ และซ่อมแซม อาคารเรียน บ้านพักอาจารย์-นักการ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ในส่วนที่ชำรุดให้มีสภาพที่ใช้งานได้

  6. งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ให้บริการทางด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การโยธา ประปาและงานสุขาภิบาล ทั้งในรูปการผลิตเพื่อใช้เอง หรือประสานกับหน่วยงานภายนอก

  7. งานศิลป์ มีหน้าที่เขียนป้ายประชาสัมพันธ์และเขียนโฟมเพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ

  8. งานเขียนแบบ มีหน้าที่เขียนแบบออกแบบและประมาณราคา ตรวจเช็คงานด้านโยธา


 

 

Untitled Document