รายงานและการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

----------------------------------------------------------

::รายงานผลและการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 1-4

----------------------------------------------------------

::รายงานผลและการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 1-2

----------------------------------------------------------

::การเปรียบเทียบข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558

----------------------------------------------------------

::การเปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558

----------------------------------------------------------

::การเปรียบเทียบร้อยละเงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558

----------------------------------------------------------

:: ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

----------------------------------------------------------

:: ร้อยละของจำนวนโครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

----------------------------------------------------------

:: ร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

----------------------------------------------------------

:: ปัญหา อุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและการจัดการความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

----------------------------------------------------------