ระบบและกลไกการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

:: ประกาศมหาวทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ระบบและกลไกการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562

 

:: ประกาศมหาวทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ระบบและกลไกการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561