มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

:: มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562

 

:: มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561