สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

 

  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน

 

  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตาม งบประมาณที่จัดสรรระหว่างปีงบประมาณ