แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/
การจัดหาพัสดุ

วันที่ได้รับจัดสรร

วันที่จัดทำแผน

เผยแพร่ประกาศ e-GP

    1

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/

การจัดหาพัสดุ ครั้งที่ 1

(งบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน)  Download 1
                                                          Download 2

  05/09/2561

  18/09/2561

   Download

  25/09/2561
    2

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/

การจัดหาพัสดุ ครั้งที่ 2

(เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ. , กศ.บป และเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)    Download 1
                                                          Download 2

  12/10/2561
  17/10/2561

งดเว้นประกาศตามมาตรา 11
    3

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/

การจัดหาพัสดุ ครั้งที่ 3

(งบประมาณแผ่นดิน ประเภทรายจ่ายอื่นๆ)
                                                          Download 1
                                                         Download 2

 

  10/10/2561

 

  12/11/2561

   Download

  07/12/2561
    4

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/

การจัดหาพัสดุ ครั้งที่ 4

(เงินรายได้ เงินคงคลัง ครั้งที่ 2
                 คณะพยาบาลศาสตร์)       Download 1
                                                         Download 2

  18/03/2562

  26/03/2562

   Download

  29/04/2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ (นำส่ง สตง.)  19/09/2561
 

 

ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร