แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลำดับ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/
การจัดหาพัสดุ

วันที่ได้รับจัดสรร

วันที่จัดทำแผน

1

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/

การจัดหาพัสดุ ครั้งที่ 1

(มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)

04/08/2557

 

 

Download

 

06/09/2557

01/09/2557

 

 

Download

 

06/09/2557

2

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/

การจัดหาพัสดุ ครั้งที่ 2

(มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)

17/10/2557

 

 

Download

 

29/10/2557

27/10/2557

 

 

Download

 

29/10/2557

3

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/

การจัดหาพัสดุ ครั้งที่ 3

(มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)

10/11/2557

 

 

Download

 

13/11/2557

10/11/2557

 

 

Download

 

13/11/2557

4

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/

การจัดหาพัสดุ ครั้งที่ 4

(มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)

20/10/2557

 

 

Download

 

23/11/2557

17/11/2557

 

 

Download

 

23/11/2557

5

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/

การจัดหาพัสดุ ครั้งที่ 5

(มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)

26/01/2558

 

 

Download

 

09/02/2558

04/02/2558

 

 

Download

 

09/02/2558

6

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/

การจัดหาพัสดุ ครั้งที่ 6

(มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)

24/06/2558

 

 

Download

 

28/06/2558

25/06/2558

 

 

Download

 

28/06/2558

7

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/

การจัดหาพัสดุ ครั้งที่ 7

(มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)

15/08/2558

 

 

Download

 

24/08/2558

21/08/2558

 

 

Download

 

24/08/2558

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ (นำส่ง สตง.)