การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลำดับ

โครงการ

การดำเนินการ

หมายเหตุ

1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ในการพิจารณา

ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
และผู้ชนะการเสนอราคา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

2

ประกวดราคาจ้างก่อสหร้างอาคารเรียน และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

 

การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ในการพิจารณา

ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
และผู้ชนะการเสนอราคา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ในการพิจารณา

ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
และผู้ชนะการเสนอราคา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

4

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม

หอพักนักศึกษา

การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ในการพิจารณา

ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
และผู้ชนะการเสนอราคา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

5

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ในการพัฒนา

ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

 

การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ในการพิจารณา

ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
และผู้ชนะการเสนอราคา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง