ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

:: ประกาศมหาวทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ระบบและกลไกการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม