หน่วยงานภายใน

กองกลาง

Ganeral Affairs

กองพัฒนานักศึกษา

Division of student Development

วิสัยทัศน์ :: สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนางานด้านบริการ การบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดทำแผนสู่การปฏิบัติ และพัฒนานักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม