งานสวัสดิการกองกลาง

งานสวัสดิการกองกลาง สำนักอธิการบดี มีหน้าที่ดูแลและประสานงานการจัดสวัสดิการต่างฯ ได้แก่ สวัสดิการบ้านพักอาศัย (อาคาร KPRU PLACE อาคารน้ำเพชร 2 อาคารหอพักราชาวดี) สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการประกันภัยกลุ่ม สวัสดิการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และโครงการ/อื่น ๆ