หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน บัญชี และรายงานทางการเงิน ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานต้านต่าง ๆ ของหน่วยรับัตรวจให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับัตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบที่กำหนด โดยคำนึงถึงความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเสนอแนะมาตรการการควบคุมภายในที่รัดกุมและเหมาะสม และการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ