งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (International Relations and ASEAN Affairs Office (IRA))

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนี้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน หรือองค์กรในต่างประเทศ ตลอดจนดำเนินโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาบุคลากร และอาจารย์ของทางมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งการดำเนินกิจกรรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่นักเรียน นักศึกษาและประชนทั่วไป นอกจากนั้นหน้าที่ของงานวิเทศสัมพันธ์ยังได้แก่ การให้คำปรึกษาการให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรเพิ่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสากลในด้านวิชาการ การวิจัยและศิลปวัฒนธรรมโดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ